พลเมืองดีคือ

ไม่ว่าเราจะเป็นนักเรียนหรือครูเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ เราทุกคนล้วนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ รวมทั้งหน้าที่และบทบาทที่ถูกต้องในฐานะพลเมือง วันนี้เราขอเชิญเพื่อน ๆ มาเรียนรู้การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ และมีความสำคัญอย่างไร?

พลเมืองดีคืออะไร?

พจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถานกล่าวว่า:พลเมือง แปลว่า บุคคลมีสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองของประเทศใดหรือบุคคลที่อยู่ภายใต้ผู้ปกครองคนเดียวกันมักจะมีวัฒนธรรมเดียวกัน”

เพื่อนๆ จะเห็นว่า ‘พลเมือง’ มีความหมายคล้ายกับคำว่า ‘คน’ หรือ ‘คน’ ที่มีความหมายว่าเป็นสมาชิกหรือเป็นส่วนหนึ่งของประเทศนั้น ๆ แต่พลเมืองมีสิทธิ บทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมในสังคม เช่น การปกป้องสิทธิโดยไปเลือกตั้งหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับรัฐ พลเมืองดี หมายถึง พลเมืองที่รู้หน้าที่ รักษาสิทธิ เคารพกฎของสังคม มีส่วนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สำหรับพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย หมายถึง พลเมืองที่อาศัยอยู่ในสังคมตามหลักประชาธิปไตยในการอยู่ร่วมกัน

READ MORE  การประเมินคุณค่าเรื่องสั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย | Partnershipvt.org

พลเมืองดีมีความสำคัญอย่างไร?

เนื่องจากพลเมืองเป็นส่วนสำคัญของการเคลื่อนไหวของชาติดังที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้นการเป็นพลเมืองดีจึงมีความสำคัญต่อประเทศเราหลายประการ ในบทความนี้เราจะพูดถึง 3 ประเด็นหลัก:

 1. ด้านสังคม : พลเมืองดีคือผู้ที่รู้จักใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่ของตน ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือสร้างปัญหาให้ผู้อื่น ประเทศชาติสงบสุขและคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
 2. เศรษฐกิจ : สิ่งสำคัญที่สุดประการหนึ่งของการเป็นพลเมืองดีคือการจ้างงานที่ซื่อสัตย์ ไม่มีการทุจริตอันเป็นสาเหตุของปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความไม่เท่าเทียมกันหรือปัญหาเศรษฐกิจอื่นๆ นอกจากนี้ การเป็นพลเมืองดียังรวมถึงการดูแลการวางแผนการเงินของตนเองเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทั้งต่อตนเองและผู้อื่นด้วย
 3. การเมืองและการปกครอง: เมื่อพลเมืองแต่ละคนรู้จักเคารพกฎหมาย รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ซึ่งจะทำให้การบริหารงานของประเทศเป็นไปอย่างเป็นระบบและราบรื่นยิ่งขึ้น

พลเมืองดี

ภาพเคารพกฎหมายโดยข้ามถนนบนทางม้าลาย (ขอบคุณรูปภาพจาก 13on)

พลเมืองดีคืออะไร?

เพื่อนๆ คงสงสัยว่าอยากเป็นพลเมืองดีต้องทำอย่างไร? มาดูคุณสมบัติสำคัญของพลเมืองดีกันดีกว่า

 1. เคารพกฎหมายเพราะถือว่าเป็นกฎให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
 2. เคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นซึ่งเป็นหัวใจของประชาธิปไตย
 3. เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
 4. มีเหตุผลและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เพราะการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกันจะช่วยให้เราเข้าใจกันมากขึ้น รวมถึงได้ข้อสรุปร่วมกันที่ทุกคนยอมรับและได้รับประโยชน์
 5. มีคุณธรรมและจริยธรรมในชีวิตเพราะหากเราพิจารณาแต่กฎหมายแต่ขาดศีลธรรม
READ MORE  เมทามอร์โฟซิส (metamorphosis) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาชีววิทยา | Partnershipvt.org

จริยธรรมทางสังคมอาจเป็นเรื่องวุ่นวาย

 1. ต้องมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาของชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยไม่นึกว่าเป็นหน้าที่ของทางราชการหรือของใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้น
 1. สนใจและกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร เพราะการเมืองมีผลกระทบต่อเราและทุกคน การมีส่วนร่วม เช่น การใช้สิทธิออกเสียงร่วมกันตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ เป็นต้น

แบนเนอร์-ส้ม-เนย

เหล่านี้เป็นคุณลักษณะที่สำคัญบางประการของพลเมืองดี มีหลายวิธีที่เราสามารถเป็นพลเมืองดีได้ แล้วคุณคิดว่าพลเมืองดีเป็นอย่างไร? หากคุณยังไม่แน่ใจ ให้ลองโหลดแอป Partnershipvt มาเรียนรู้เพิ่มเติมกับอาจารย์ของเรา หรืออ่านบทความที่เกี่ยวข้อง เช่นแบบของรัฐบาล หรือ ปัญหาการเมืองไทยกับการตรวจสอบอำนาจรัฐเอาล่ะ

READ MORE  อยากทำ Portfolio ให้ปัง ฟังทางนี้! | Partnershipvt.org

เธอรู้รึเปล่า ?

การพูดของพลเมือง อีกคำถามหนึ่งที่น่าสงสัยคือความหมายของคำว่า รัฐ ชาติ และประเทศ ซึ่งไม่เหมือนกันทุกประการ

 • สถานะ เป็นชุมชนการเมืองที่มีอาณาเขตตายตัว มีประชากรอธิปไตยและรัฐบาล ความหมายของรัฐจะเน้นที่การเมืองและธรรมาภิบาลเป็นหลัก
 • ชาติ เป็นชุมชนของมนุษย์ที่รวมตัวกันทั้งในด้านวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และประวัติศาสตร์ ที่เน้นไลฟ์สไตล์เป็นหลัก
 • ประเทศ คืออาณาเขตอาณาเขตซึ่งเน้นเรื่องภูมิศาสตร์เป็นหลัก

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ครูสุรงค์สรรค์ ผาสุขวงศ์ (ครูกอล์ฟ)#พลเมองด #ชนมธยมศกษาปท #วชาสงคมศกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น